Het Hof van Justitie van de Europese Unie verklaart de belastingen op zendpylonen en -masten voor mobiele telefonie geldig - Martin Abegglen-Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Het Hof van Justitie van de Europese Unie verklaart de belastingen op zendpylonen en -masten voor mobiele telefonie geldig

In het kader van een prejudiciële vraag die door het Hof van beroep van Bergen werd gesteld, herhaalde het Hof dat de machtigingsrichtlijn van toepassing is op machtigingen in verband met het aanbieden van elektronische-communicatienetwerken en -diensten.

In een arrest van 6 oktober 2015 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie zich uitgesproken over de wettigheid van een belasting die wordt opgelegd aan de eigenaars van zendpylonen en
-masten voor mobiele telefonie overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 van de richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en ‑diensten (de machtigingsrichtlijn).

Deze richtlijn bepaalt de regels betreffende de procedures voor het toekennen van machtigingen en betreffende de aard van de financiële lasten die de Lidstaten in verband met deze procedures kunnen opleggen aan ondernemingen.

Opdat de bepalingen van de machtigingsrichtlijn van toepassing zouden zijn op een belasting, moet het belastbare feit van deze belasting verband houden met de algemene machtigingsprocedure die het recht verleent om elektronische-communicatienetwerken of - diensten aan te bieden. Artikel 13 van de machtigingsrichtlijn heeft betrekking op de wijzen waarop vergoedingen kunnen worden opgelegd voor de gebruiksrechten van radiofrequenties of nummers of voor rechten om faciliteiten te installeren op, boven of onder openbare of particuliere eigendom.

In deze zaak heeft het Hof geoordeeld dat niet blijkt dat deze belasting de kenmerken heeft van een vergoeding die aan aanbieders van elektronische-communicatienetwerken en ‑diensten wordt opgelegd in ruil voor het recht om faciliteiten te installeren.

Bovendien lijkt het belastbare feit van deze belasting – die wordt opgelegd aan iedere eigenaar van zendpylonen en ‑masten, ongeacht of deze beschikt over een krachtens de machtigingsrichtlijn verleende machtiging – geen verband te houden met de algemene machtigingsprocedure, op grond waarvan de ondernemingen het recht wordt verleend om elektronische-communicatienetwerken en ‑diensten aan te bieden.

Het Hof besloot dat artikel 13 van de machtigingsrichtlijn zich niet verzet tegen een belasting die wordt opgelegd aan de eigenaar van structuren zoals zendpylonen of zendmasten die verankerd zijn op een specifiek daartoe bestemde locatie en bestemd zijn om de antennes te dragen die nodig zijn om de goede werking van het mobiele-telecommunicatienetwerk te verzekeren en die niet op een bestaande constructie konden worden geïnstalleerd.

Dit arrest zou de lokale overheden moeten geruststellen.

Photo: Martin Abegglen-Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Sophie Jacques

door Sophie Jacques

Gepubliceerd op

Verwante expertise