Een Wereldpact voor het leefmilieu? Vervolgverhaal (met nog meer in het verschiet) - NASA - CC BY 2.0

Een Wereldpact voor het leefmilieu? Vervolgverhaal (met nog meer in het verschiet)

Op 10 mei 2018 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) met uiterst ruime meerderheid een resolutie aangenomen, Resolutie A/72/L.51, getiteld ‘Towards a Global Pact for the Environment’.

Haast één jaar geleden informeerden we onze lezers, in deze blogs, over het voorontwerp van Wereldpact voor het Leefmilieu, een initiatief getrokken door de Club des juristes, een Franse denktank. Het tekstvoorstel werd op 24 juni 2017 wereldkundig gemaakt in hoog gezelschap. De President van de Franse Republiek, Emmanuel Macron, engageerde zich om het tekstvoorstel in het forum van de Verenigde Naties ter bespreking te stellen met het doel het tot een bindende verdragstekst te helpen komen.

Het Franse engagement is gehouden: Frankrijk blijft het initiatief trekken. Resolutie A/72/L.51 besluit tot een stappenplan. De Secretaris-Generaal van de VN moet tegen september 2018 een technisch en ‘evidence based’ rapport opstellen dat eventuele lacunes behoort te identificeren en evalueren in het internationale milieuverdragsrecht en de milieu-gerelateerde instrumenten. Een ad hoc werkgroep wordt opgericht, die dat rapport in overweging gaat nemen en mogelijke opties zal bespreken om eventuele hiaten in het internationale milieuverdragsrecht en de milieu-gerelateerde instrumenten op te vangen. Die ad hoc werkgroep zal openstaan voor niet-gouvernementele organisaties, met het statuut van waarnemer. Indien hij dit nodig acht, kan de werkgroep onder meer de haalbaarheid preciseren van een internationaal instrument – lees: een Wereldpact voor het leefmilieu – met het oog op het geven van aanbevelingen. Deze aanbevelingen kunnen het samenroepen omvatten van een intergouvernementele conferentie om dat internationaal instrument aan te nemen in de eerste helft van 2019.

In internationaalrechtelijke termen, vertoont dit dossiertempo sneltreinvaart.

Denkend aan de uiterst recente EU-klimaatzaak, besproken in een andere blog, citeren we artikel 3, eerste lid, en artikel 4 van het huidige voorontwerp van Wereldpact: “People shall integrate the requirements of environmental protection into the planning and implementation of their policies and national and international activities, especially in order to promote the fight against climate change, the protection of oceans and the maintenance of biodiversity”; “Intergenerational equity shall guide decisions that may have an impact on the environment. Present generations shall ensure that their decisions and actions do not compromise the ability of future generations to meet their own needs.”

Photo: NASA - CC BY 2.0

Carole Billiet

door Carole Billiet

Gepubliceerd op

Verwante expertise