Formulering van selectiecriteria: nauwkeurigheid geboden! - EQUAL team

Formulering van selectiecriteria: nauwkeurigheid geboden!

Met zijn arrest van 29 april 2015 heeft de Raad van State er eens te meer op gewezen dat nauwkeurigheid geboden is bij de formulering van selectiecriteria.

Met dit arrest nr. 231.051 van 29 april 2015 heeft de Raad van State de uitvoering opgeschort van het besluit van de Nationale Bank van België van 20 maart 2015 in het kader van de overheidsopdracht voor diensten met betrekking tot het voeren van telefonische enquêtes bij de consument.

In deze zaak werd een van de kwaliteitseisen voor de selectie van kandidaten in het bijzondere bestek als volgt geformuleerd: "personeelsbestand en organogram van de onderneming: de onderneming moet beschikken over voldoende vaste personeelsleden om de continuïteit en de kwaliteit van de opdracht te garanderen".

In dit geval stelde de eisende partij in haar offerte 1 vaste Nederlandstalige telefonist voor en 4 Franstaligen. De tegenpartij heeft de offerte van deze inschrijver verworpen omdat de onderneming volgens haar niet had aangetoond dat ze beschikte over de capaciteit om de enquêtes te voeren in de twee belangrijkste landstalen.

De eisende partij heeft daarop opgemerkt dat de tegenpartij zich niet gehouden had aan artikel 5 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, met name de transparantieplicht. De tegenpartij had de kwalitatieve selectiecriteria inderdaad niet duidelijk verwoord omdat ze niet had aangegeven wat er precies moest worden verstaan onder "voldoende" vaste personeelsleden waarover de inschrijver moest beschikken.

De Raad van State verrichte met de grootste urgentie en onderzoek en besloot dat uit de analyse van de argumenten gebleken is dat bij de formulering van de kwalitatieve selectiecriteria niet werd voldaan aan de transparantieplicht die opgelegd wordt door artikel 5 van de wet van 15 juni 2006.

We kunnen de aanbestedende diensten dus alleen maar op het hart drukken om de selectie- en gunningscriteria bijzonder nauwkeurig te formuleren.

Photo: EQUAL team

Sophie Jacques

door Sophie Jacques

Gepubliceerd op

Verwante expertise