De bouw van de thermische centrale in Frans Guyana opgeschort wegens onverenigbaarheid met de Franse klimaatdoelstellingen - Photo EDF

De bouw van de thermische centrale in Frans Guyana opgeschort wegens onverenigbaarheid met de Franse klimaatdoelstellingen

Op 27 juli 2021 heeft de administratieve rechtbank van Cayenne de opschorting bevolen van de bouw van de thermische centrale van Larivot in Frans Guyana.

De kortgedingrechter heeft namelijk twee belangrijke obstakels voor het project opgeworpen: enerzijds een onverenigbaarheid met de Franse doelstellingen op het vlak van het klimaat en op het vlak van de energieonafhankelijkheid van Frans Guyana, maar tevens een tegenstrijdigheid met de Kustwet. Bovendien heeft de commissaris aan het einde van het openbaar onderzoek een negatief advies uitgebracht over de aanvraag van een milieuvergunning voor de centrale, waarbij hij wees op "onnauwkeurigheden, tegenstrijdigheden, lacunes" op het vlak van "informatie met betrekking tot het milieu". Het gaat om een argument dat door de verzoekende verenigingen, Guyane Nature Environnement (GNE) en France Nature Environnement (FNE), werd opgeworpen bij de inleiding van het geding.

Nadat de Rechtbank hun verzoekschrift tegen de projectontwikkelaar heeft onderzocht, heeft het zich gesteund op de rechtspraak van de Raad van State van Grande-Synthe (cf. onze blog) om te oordelen dat het project niet verenigbaar was met de Franse klimaatdoelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen met 40% te verminderen tegen 2030. Met betrekking tot het argument van de tegenpartij om de centrale te doen draaien op vloeibare biomassa (biobrandstof), heeft de rechter geoordeeld dat "de modaliteiten voor de uitvoering van de vloeibare biomassa hypothetisch en onnauwkeurig zijn" en dat werd voorzien dat de centrale eerst op stookolie zal draaien.

Bovendien werd aangevoerd dat er in het Larivot-gebied, dat geclassificeerd is als een natuurgebied van faunistisch en floristisch ecologisch belang (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique - ZNIEFF) geen thermische centrale kan worden gebouwd overeenkomstig de bepalingen van de Kustwet waarin wordt voorzien dat de installaties slechts kunnen worden uitgevoerd wanneer de betrokken sector reeds is bezet door een diffuse verstedelijking, wat in casu niet het geval is. Dit wordt overigens bevestigd door artikel L. 121-40 van het Franse Wetboek van ruimtelijke ordening (Code de l'urbanisme).

Wat de hoogdringendheid betreft, is het interessant op te merken dat de rechtbank het volgende heeft overwogen: "hoewel de betrokken beslissing voorziet dat de uitstoot van broeikasgassen wordt toegelaten, moet het algemeen belang verbonden aan de veiligheid van de elektriciteitsvoorziening van Frans Guyana worden afgewogen tegen de ecologische en klimatologische noodsituatie in naam waarvan het nationale energiebeleid, overeenkomstig artikel L. 100-4 van het Franse Energiewetboek, als doelstelling stelt om de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2030 met 40% te verminderen en om CO2-neutraliteit te bereiken tegen 2050".

Ter informatie, deze nieuwe centrale is bedoeld ter vervanging van de elektriciteitscentrale van Dégrad-des-Cannes, die in 1982 in bedrijf werd gesteld en die draait op zware en lichte stookolie met een geïnstalleerde capaciteit van 115 MWe. Gelet op de veroudering van deze centrale en de toekomstige tegenstrijdigheid ervan met de nieuwe wettelijke emissienormen, moet de oude centrale uiterlijk op 31 december 2023 sluiten.

Er wordt nu al uitgekeken naar de beslissing ten gronde van deze zaak.

Zie hier de beschikking van de tribunal administratif (FR).

Photo: Photo EDF

Camille de Bueger

door Camille de Bueger

Gepubliceerd op

Verwante expertise