Overzicht van nieuws over milieuaspecten - Vogue - CC by 2.0

Overzicht van nieuws over milieuaspecten

De nieuwspagina met de belangrijkste actualiteitsupdates van de afgelopen maanden op het vlak van milieu.

Op Belgisch niveau

2018

 • 3 oktober 2018 - Wallonië keurt een nieuwe wet op het dierenwelzijn goed (inwerkingtreding: 1 januari 2019).
 • 21 november- Goedkeuring van het decreet tot grondige hervorming van de procedure tot de onteigening ten algemene nutte.
 • 22 november- Goedkeuring van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan voor de periode 2019-2023
 • 2 december - In Brussel hebben 75.000 personen deelgenomen aan de klimaatmars.
 • 7 december - Tijdens de vergadering van 7 december 2018 keurde de Ministerraad het ontwerp van het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) voor de periode 2020-2026 goed.
 • 20 december - Goedkeuring van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van pesticiden die neonicotinoïden of soortgelijke werkzame stoffen bevatten verbiedt.
 • 21 december - De resultaten van de openbare raadpleging over de Belgische Mariene Strategie: de actualisering van de Initiële Beoordeling, de Goede Milieutoestand en de Milieudoelen voor de Belgische mariene wateren werden bekendgemaakt.
 • 21 december - Goedkeuring van het Vlaamse decreet dat roken in voertuigen in aanwezigheid van -16-jarigen verbiedt.
 • 17 december - Goedkeuring van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen.

2019

 • 1 januari 2019 Vanaf 1 januari 2019 moeten aanvragen tot bouwvergunningen voor nieuwe of gelijkgestelde overheidsgebouwen voldoen aan de strengere EPB-eisen om een Bijna-Energieneutraal niveau te behalen (BEN).
 • 7 januari - Goedkeuring van het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst voor het jaar 2019 met generieke afwijkingen van het verbod op het gebruik van pesticiden.
 • 16 januari - Goedkeuring van het Decreet van de Waalse regering betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging gebonden aan het verkeer van de voertuigen.
 • 24 januari - Om en bij de 35.000 jongeren hebben betoogd voor hogere klimaatambities.
 • 27 januari - 70.000 personen trokken door de straten van Brussel om een ambitieuzer en juister klimaatbeleid te eisen.
 • 31 januari - De app "BelAir" werd gelanceerd. Dankzij deze app worden een reeks gegevens over de luchtkwaliteit voor het grote publiek beschikbaar en leesbaar gemaakt.
 • 31 januari - Op initiatief van Minister van Mobiliteit en transport Carlo DI ANTONIO, heeft de Waalse regering de nieuwe beheersovereenkomst met de Waalse Vervoersoperator (OTW) goedgekeurd.
 • 1 februari - Als antwoord op de klimaatverandering, hebben een tiental universiteitsprofessoren en onderzoekers die gespecialiseerd zijn in grondwettelijk en milieurecht gewerkt aan een "bijzondere klimaatwet" die onmiddellijk kan worden gebruikt. De tekst voorziet niet alleen een verhoging van de Belgische doelstellingen, maar behelst tevens de principes van maatschappelijke rechtvaardigheid en integriteit.
 • 11 februari - Goedkeuring van het Koninklijk Besluit tot wijziging van het KB van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.
 • 13 februari - Bekendmaking van het Besluit van de Waalse Regering betreffende de uitzonderlijke toekenning van subsidies aan scholen voor de uitvoering van werken voor de verbetering van de energieperformantie en het rationeel energiegebruik in de gebouwen.
 • 21 februari - Lancering van de app "FixMyStreetWallonie" waardoor het mogelijk wordt om onaangepast gedrag op het vlak van openbare netheid te signaleren en te beheren.
 • 28 februari - Het Grondwettelijk Hof verwerpt het beroep tot nietigverklaring ingesteld door Phytofar (de Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen) tegen het decreet dat de Waalse Regering in staat stelt om de toepassing van pesticiden te reglementeren of te verbieden wanneer deze werkzame stoffen bevatten die een risico vormen voor de bescherming van het leefmilieu, voor de menselijke gezondheid of voor het natuurbehoud.
 • 28 februari - De Waalse Regering heeft een besluit goedgekeurd houdende diverse maatregelen ter bescherming van het leefmilieu en de openbare netheid. Dit besluit omvat onder meer nieuwe maatregelen ter vermindering van het plasticgebruik in Wallonië.
 • 1 maart - Het Waals Parlement heeft een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd waarbij 2 hulpplannen worden geformuleerd voor de sanering van verontreinigde gronden.
 • 5 maart - Volgens een verslag van de Europese Commissie, zal België haar doelstellingen voor 2020 en 2030 niet halen als zij geen nieuwe maatregelen neemt.
 • 7 maart - De Raad van State heeft haar advies gegeven over het ontwerp van de klimaatwet. De kamer zal hierover op 21 maart moeten stemmen en de senaat de volgende dag.

Op internationaal en Europees niveau

2018

 • 13 november - Het Europees Parlement heeft het akkoord bevestigd dat in juni jl. tussen de Lidstaten werd afgesloten met betrekking tot de ontwerprichtlijnen over hernieuwbare energie en energie-doeltreffendheid van het wetgevingspakket inzake schone energie.
 • 14 november 2018 - De leden van het Europees Parlement hebben gestemd over de verlaging van de CO2-uitstoot voor nieuwe vrachtwagens van 20% tegen 2025 en 35% tegen 2030 ten aanzien van 2019.
 • 17 november - Meer dan 190 staten zijn samengekomen om te trachten de instorting van de biodiversiteit tegen te gaan op de 14e conferentie van de partijen (COP14) bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (VBD). De belangrijkste uitdaging van deze internationale conferentie is de voorbereiding van de COP 15 die in november 2020 in Peking zal worden gehouden en tijdens dewelke een nieuw globaal strategisch plan voor de biodiversiteit moet worden goedgekeurd.
 • 20 november - 22 leden van de Bretonse Opzettelijke Maaiers (Faucheurs Volontaires) hebben bij de dienst volksgezondheid van het parket van Parijs klacht neergelegd na het ontdekken van sporen van het herbicide glyfosaat in hun urineonderzoeken.
 • 21 november - De gemeente Grande-Synthe (Frankrijk) klaagt de Franse staat aan voor laksheid op het vlak van de klimaatverandering.
 • 26 november - Een nieuwverslag van de denktank Institute for climate economics (I4CE) meldt dat de toegekende klimaatinvesteringen in 2018 € 41,4 miljard bedroegen, wat een stijging van 17% vertegenwoordigt over de afgelopen drie jaar. Echter, volgens I4CE moeten de investeringen nog groter zijn om te kunnen voldoen aan de doelstellingen die werden vastgesteld door de nationale strategie voor lage koolstof-uitstoot (stratégie nationale bas-carbone, SNBC) van 2015 en het Meerjarenprogramma voor Energie (Programmation pluriannuelle de l'énergie , PPE) van 2016.
 • 28 november - De Europese Commissie heeft een klimaatstrategie tot 2050 goedgekeurd die de Europese Unie in staat zou moeten stellen om "tegen 2050 de eerste grote economie ter wereld te zijn die klimaatneutraal wordt".
 • 2 december - De COP24, de 24e klimaattop, vindt plaats te Katowice. De Lidstaten hebben er het "Paris Rulebook", dat de modaliteiten van het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 bepaalt, goedgekeurd.
 • 18 december - Vier verenigingen (Fondation pour la nature et l'homme, Greenpeace France, Notre Affaire à tous en Oxfam France) klagen de Franse staat aan wegens een foutieve nalatigheid inzake de strijd tegen de klimaatverandering.
 • 19 december - De Raad en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de ontwerprichtlijn betreffende de vermindering van de invloed die bepaalde plastic producten uitoefenen op het milieu.
 • 19 december - De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over de ontwerprichtlijnen en ontwerpreglementen betreffende de elektriciteit. Dit waren de laatste onderwerpen van het pakket 'schone energie" die moesten worden onderhandeld.

2019

 • 19 februari - De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopige overeenkomst bereikt over de herziening van de verordening van 29 april 2004 over de persistente organische verontreinigende stoffen (POP's).
 • 20 februari - De Europese Commissie heeft een nieuwe financiering ten belope van 97 miljoen euro aangekondigd ter ondersteuning van de energie-efficiëntie van woningen. Deze fondsen zijn bestemd voor het Europees Mechanisme van technische bijstand voor lokale energieprojecten (Elena) dat de Europese Investeringsbank (EIB) heeft uitgewerkt.
 • 24 februari - Op 24 februari lanceerde Costa Rica een nationaal plan om het land koolstofvrij te maken met als doel om een van de eerste staten ter wereld te worden die tegen 2050 koolstofneutraal is.
 • 7 maart - Het Europees Gerecht heeft geoordeeld dat het Europees Voedselagentschap (Efsa) de openbaarmaking van de studies over de mogelijke toxiciteit of kankerverwekkende aard van onkruidverdelger glyfosaat niet kon weigeren.

Photo: Vogue - CC by 2.0

EQUAL partners

door EQUAL partners

Gepubliceerd op

Verwante expertise