Duurzame overheidsopdrachten in Wallonië: what’s up? - Flabber DeGasky - CC BY 2.0

Duurzame overheidsopdrachten in Wallonië: what’s up?

De laatste weken was er in Namen heel wat te doen rond duurzame overheidsopdrachten. Equal brengt u dan ook graag op de hoogte van alle nieuwtjes op het vlak van ecologische, sociale en ethische bepalingen.

Op 28 februari 2019 heeft de Waalse regering de invoering van een nieuw charter voor verantwoorde overheidsaankopen gericht aan de Waalse plaatselijke overheden goedgekeurd. Dit charter vraagt alle Waalse gemeentes om een lokaal actieplan uit te werken om de gunning van duurzame overheidsopdrachten te bevorderen. Als tegenprestatie zal de Waalse regering zich als partner van de lokale overheden opwerpen en hen helpen de doelstellingen die in het charter opgenomen zijn te verwezenlijken. Wij staan volledig achter dit initiatief, maar willen toch benadrukken dat de invoering van het charter een louter vrijwillige maatregel betreft en geen steunmaatregelen noch beperkingen met zich meebrengt.

Op 1 maart 2019 heeft de Waalse regering een ontwerpdecreet uitgevaardigd om in door het Waals Gewest gesubsidieerde overheidsopdrachten ecologische, sociale en ethische bepalingen in te voegen. In de praktijk introduceert het ontwerpdecreet voor een aantal gesubsidieerde aanbestedingen een algemeen principe voor de invoeging van duurzame bepalingen als voorwaarde voor het toekennen van subsidies. Het betreft de volgende aanbestedingen:

Aanbestedingen die verband houden met de verbetering van de energetische prestaties het rationele gebruik van energie in de gebouwen;

Aanbestedingen in het kader van het Regionaal fonds voor de ontwikkeling van huisvesting;

Aanbestedingen met betrekking tot de constructie, verwerving en renovatie van sportinfrastructuur;

Aanbestedingen gericht op stedelijke renovatie en stadsvernieuwing.

Dit ontwerpdecreet voorziet dus in financiële steunmaatregelen en vormt zeker een stap in de goede richting. Toch willen we erop wijzen dat de reikwijdte ervan mogelijk beperkt zal zijn, aangezien:

· het slechts bepaalde aanbestedingen betreft (1);

· De Waalse regering nog drempels kan invoeren die gelden als grenswaarde voor de integratie van de duurzame bepalingen (2).

U kunt ervan op aan dat deze tendens zich de komende maanden zal voortzetten. Wordt dus vervolgd!

Photo: Flabber DeGasky - CC BY 2.0

Gautier Rolland

door Gautier Rolland

Gepubliceerd op

Verwante expertise