Methode om offertes te analyseren - bettybluegreen - CC BY-SA 2.0

Methode om offertes te analyseren

Het maximumaantal punten voor de eerst geklasseerde en nul punten voor de laatste?

Volgens de geldende rechtspraak is de aanbestedende overheid niet verplicht om in de aankondiging van de opdracht of in het bestek te vermelden welke beoordelingsmethode het zal toepassen om de offertes te beoordelen en te klasseren in functie van de omstandigheden van de zaak.

Dit werd nogmaals herhaald door het Hof van Justitie in haar arrest van 14 juli 2016.

Er wordt immers van uitgegaan dat de aanbestedende overheid bij de uitvoering van haar taak over een bepaalde vrijheid moet beschikken.

Deze methode kan echter niet leiden tot een wijziging van de gunningscriteria en hun relatieve weging.

Het is overigens onontbeerlijk dat de methode het evenredigheidsbeginsel naleeft.

De Franse Raad van State (Franse R.v.S., 24 mei 2017, nr. 405787) heeft onlangs een beoordelingsmethode die, op basis van het prijscriterium, automatisch leidde tot de toekenning van de maximale score van 20 aan de laagste offerte en van een score van 0 aan de duurste offerte gecensureerd gelet op de hoge weging van dit criterium (60) en op de neutralisatie van de twee overige criteria (technische waarde en sociaal beleid) door de duurste offerte automatisch te weren ongeacht het verschil tussen de prijs ervan en de prijs van andere offertes, zelfs wanneer het de beste punten op de overige criteria zou hebben behaald. Voor de Raad van State kan deze methode ertoe leiden dat de economisch meest voordelige offerte wordt geweerd ten voordele van de laagste offerte op basis van het enige criterium van de prijs, ongeacht het aantal kandidaten.

Zonder deze beoordelingsmethode in het algemeen uit te sluiten, herhaalt de Franse Raad van State dus dat de keuze voor een beoordelingsmethode van een criterium niet voor gevolg kan hebben dat de andere criteria worden geneutraliseerd.

Photo: bettybluegreen - CC BY-SA 2.0

Valentine de Francquen

door Valentine de Francquen

Gepubliceerd op

Verwante expertise