Nieuwe regels inzake het ecologisch ontwerp voor een groot aantal huishoudtoestellen vanaf 1 april - Sheila Shund - CC BY 2.0

Nieuwe regels inzake het ecologisch ontwerp voor een groot aantal huishoudtoestellen vanaf 1 april

De nieuwe Europese verordening van 1 oktober 2019 stelt eisen vast inzake het ecologisch ontwerp voor externe stroomvoorzieningen die worden gebruikt om stroomspanningen van het elektriciteitsnet om te zetten in lagere stroomspanningen.

Deze nieuwe Europese verordening die werd aangenomen in toepassing van de richtlijn van 2009 (2009/125/EG) betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten trad in werking op 1 april, dit is geen 1 aprilgrap!

Overeenkomstig deze richtlijn moet de Commissie eisen vaststellen inzake het ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten. Energiegerelateerde producten zijn producten met een jaarlijks significant omzet- en handelsvolume binnen de Unie en die een significant milieueffect hebben. Concreet gaat het om smartphones, opladers van mobiele telefoons, laptops, tablets, huishoudtoestellen, enz. De verbetering van het ontwerp van deze producten vanuit energetisch oogpunt levert een significant potentieel op hun milieueffect te verbeteren, zonder dat dit buitensporige kosten meebrengt. De Commissie geeft immers aan dat de eisen inzake het ecologisch ontwerp zouden moeten leiden tot een besparing van "meer dan 260 Twh per jaar tegen 2030". Dit komt neer op "een vermindering van de broeikasgasemissies met ongeveer 100 miljoen ton per jaar".

De bepalingen van de nieuwe Europese verordening hebben als doelstelling om "een hele reeks huishoudtoestellen (...) energiezuiniger te maken". Om de controle van de overeenstemming met deze bepalingen te vergemakkelijken, moeten de fabrikanten, importeurs of gemachtigde vertegenwoordigers de informatie voorzien in de bijlagen IV en V van de richtlijn 2009/125/EG opnemen in hun technische documentatie.

Deze Europese regels in verband met het ontwerp van opladers beogen een besparing van "meer dan 4 terawatt-uur per jaar (TWh/jaar) tegen 2030" wat zal leiden tot een "vermindering van de CO2-uitstoot met een CO2-equivalent van 1,4 miljoen ton per jaar".

Photo: Sheila Shund - CC BY 2.0

Camille de Bueger

door Camille de Bueger

Gepubliceerd op

Verwante expertise