Overzicht van milieugerelateerd nieuws - nuit-nature.fr

Overzicht van milieugerelateerd nieuws

De nieuwspagina met de belangrijkste actualiteitsupdates van de afgelopen maanden op het vlak van milieu.

Op Belgisch niveau

21 juni
Twee nieuwe besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wijzigen de Brusselse besluiten betreffende de EPB-reglementering voor verwarming en klimaatregeling.

18 juli
Het Waalse Parlement heeft een belangrijke wijziging goedgekeurd van het Fonds voor Milieubescherming door een nieuwe sectie toe te voegen over de financiering van door Wallonië erkende milieuorganisaties.

20 juli
Vlaanderen heeft een nieuw luchtbeleidsplan opgesteld voor de periode 2018-2030 om de luchtkwaliteit en het klimaat te verbeteren.

21 juli
De Vlaamse Regering heeft de regelgeving gewijzigd omtrent het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA)

3 september
Natagora heeft een klacht ingediend tegen onbekenden bij de Waalse antistroperijeenheid nadat 13 kadavers van roofvogels werden aangetroffen in Givry. Het ging om zeldzame soorten die wettelijk beschermd zijn.

19 september
De Brusselse overheidsdienst voor milieu en energie is een raadpleging gestart om de mening van belanghebbenden te verzamelen over het toekomstige verbod op dieselvoertuigen in de hoofdstad.

20 september
Van 20 september 2018 tot en met 19 november 2018 organiseren de federale en gewestelijke overheidsdiensten die bevoegd zijn voor aangelegenheden die onder het Verdrag van Stockholm vallen, een publieke raadpleging over een ontwerp voor een derde nationaal implementatieplan van dit verdrag inzake persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) (http://consult-environnement.be)

25 september
Lancering van een Waals proefproject tegen het sluikstorten van blikjes: voor elk blikje dat teruggebracht wordt naar een machine, ontvangt men 5 eurocent statiegeld.

28 september
Vlaanderen keurt het soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor vleermuizen goed.

1 oktober
Het nieuwe Brusselse noodplan voor verontreinigingspieken in de winter treedt in werking.

3 oktober
Wallonië keurt een nieuwe wet op het dierenwelzijn goed. De wet wordt omschreven als “een nieuwe, ambitieuze tekst ten voordele van het dierenwelzijn in Wallonië”.

11 oktober
Om de aanvraag van milieuvergunningen te vergemakkelijken lanceert het Brusselse Gewest de tool ‘Easy Permit’. De tool informeert over de geklasseerde inrichtingen die gelinkt zijn aan een sector en over de specifieke documenten die bij elke milieuvergunningsaanvraag van klasse 1A of 1B moeten worden gevoegd.

23 oktober
De Commissie heeft opmerkingen geformuleerd over het verbod van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op onkruidverdelgers die glyfosaat bevatten en insecticiden met neonicotinoïden.

24 august
Vlaanderen heeft een wolvenplan goedgekeurd om deze dieren te beschermen.
26 oktober

De raad van bestuur van SOFICO heeft een inschrijver gekozen voor het ‘Plan Lumières 4.0’, dat de belangrijkste Waalse verkeersassen moet voorzien van slimme verlichting.

Op internationaal en Europees niveau

14 juni
Op 14 juni is de nieuwe Europese bioregelgeving gepubliceerd, die ijvert voor een betere traceerbaarheid en hogere kwaliteit. De regelgeving zal van kracht worden op 1 januari 2021.

14 juni
Op 14 juni werden vier richtlijnen gepubliceerd die samen het pakket ‘circulaire economie’ vormen. Het gaat om een wijziging van de richtlijnen inzake afval, verpakkingsafval en storten en een grondige herziening van de drie richtlijnen inzake afgedankte voertuigen, afgedankte batterijen en accu’s en elektronisch afval.

19 juni
Op 19 juni werd de Europese regelgeving betreffende de jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot 2030 gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie.

19 juni
De nieuwe Europese richtlijn inzake de energieprestaties van gebouwen werd op 19 juni gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. De richtlijn maant de lidstaten aan om tegen 2050 nationale strategieën op te zetten die stimuleren om gebouwen te renoveren.

27 juni
Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft 10 nieuwe moleculen toegevoegd aan de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (SVHC, Substances of very high concern). Deze lijst bevat nu 191 stoffen.

13 juli
Frankrijk heeft het eerste artikel van zijn grondwet van 1958 aangepast en toegevoegd dat het land “zich inzet voor het behoud van het milieu en de biodiversiteit en strijdt tegen de klimaatverandering”.

4 september
De twee weken durende intergouvernementele conferentie (IGC) die van start ging op 4 september 2018, is de eerste in een reeks van 4 sessies die zullen plaatsvinden tot 2020 om een nieuw wettelijk bindend verdrag te sluiten dat de internationale wateren beschermt.

5 september
De Wereldwijde Commissie over Economie en Klimaat heeft een rapport gepubliceerd: ‘Unlocking the inclusive growth story of the 21st century: accelerating climate action in urgent times’.

8 oktober
Het intergouvernementele panel over klimaatverandering publiceerde zijn vijfde rapport. Volgens dat rapport zal de wereld ‘snelle’ en ‘ongeziene’ veranderingen moeten doorvoeren om de opwarming van het klimaat te beperken tot 1,5 °C.

24 oktober
Het Europese Parlement heeft de ontwerprichtlijn goedgekeurd om de milieu-impact van bepaalde plastic producten te verlagen. De ontwerprichtlijn wil de vervuiling door wegwerpplastic beperken.

24 oktober
Het Europese Parlement heeft het voorstel tot herziening van de drinkwaterrichtlijn goedgekeurd.

29 oktober
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een rapport gepubliceerd over luchtvervuiling en de gezondheid van het kind (Prescribing clean air). Het rapport beschrijft de impact van vervuilde buitenlucht en vervuilde lucht in woningen op de gezondheid van kinderen wereldwijd, met name in landen met lage en gemiddelde inkomens.

30 oktober
Het WWF heeft haar ‘Living Planet-rapport’ gepubliceerd. Volgens het rapport zijn de vis-, vogel-, zoogdier-, amfibie- en reptielpopulaties op veertig jaar tijd met 60% gedaald.

Photo: nuit-nature.fr

Camille de Bueger

door Camille de Bueger

Gepubliceerd op

Verwante expertise