De saga van de slimme meters voor het Grondwettelijk Hof: elektrogevoeligheid officieel erkend door het arrest 162/2020 over de Brusselse regeling - EQUAL team

De saga van de slimme meters voor het Grondwettelijk Hof: elektrogevoeligheid officieel erkend door het arrest 162/2020 over de Brusselse regeling

In dit arrest vernietigt het Grondwettelijk Hof artikel 18ter, § 2, eerste lid van de ordonnantie van 1 april 2004 voor de gasmeter en artikel 24ter, § 2, eerste lid van de ordonnantie van 19 juli 2001 voor de elektriciteitsmeter.

Het Hof antwoordt op de drie middelen die in het beroep tot nietigverklaring zijn uiteengezet, namelijk de gedifferentieerde uitrol van de slimme elektriciteits- en gasmeters, het beheer van de persoonsgegevens van de slimme elektriciteitsmeters en de standstillverplichting.

Wat de eerste twee middelen betreft, herhaalt het Hof zijn argumenten die het in zijn arrest nr. 144/2020 over de Waalse regeling heeft uiteengezet. Lees meer in onze blogpost daarover.

De uiteenzettingen van het Hof over de standstillverplichting en het recht op een gezond leefmilieu zijn zeker interessant. Het Hof houdt immers rekening met dit middel en vernietigt de bestreden artikelen, namelijk artikel 18ter, § 2, eerste lid van de ordonnantie van 1 april 2004 voor de gasmeter en artikel 24ter, § 2, eerste lid van de ordonnantie van 19 juli 2001 voor de elektriciteitsmeter.

Het Hof is van oordeel dat deze artikelen artikel 23, derde lid, 4° van de Grondwet schenden doordat zij geen afdoende regeling voor elektrogevoelige personen treffen, hetzij door te voorzien in een afwijking van de verplichte installatie van de slimme meter voor die categorie van personen, hetzij door elke netgebruiker de mogelijkheid te bieden om te kiezen voor een communicatie via bekabeling in plaats van een draadloze communicatie, hetzij door te zorgen voor een alternatieve technologische oplossing. In afwachting van een tussenkomst van de wetgever om deze afdoende regeling ter bescherming van elektrogevoelige personen in het leven te roepen, kunnen laatstgenoemden bijgevolg de installatie van een slimme meter weigeren of vragen hem weg te halen.

Dit is het tweede arrest van de saga gewezen door het Grondwettelijk Hof. Lees ook de blogpost over het eerste arrest, nr. 144/2020, van het Hof op 12 november 2020 over de Waalse regeling en de blogpost over het derde arrest, nr. 5/2021, van 14 januari 2021 over de Vlaamse regeling.

Photo: EQUAL team

EQUAL partners

door EQUAL partners

Gepubliceerd op

Verwante expertise