Strijd tegen de sociale dumping - The team - CC by 2.0

Strijd tegen de sociale dumping

Het Waals Gewest heeft een omzendbrief goedgekeurd met het oog op de strijd tegen de sociale dumping.

De omzendbrief maakt een lijst op van 11 acties die moeten worden ondernomen tijdens de gehele procedure:

In het stadium van de plaatsing van opdrachten:

 • voorrang verlenen aan gunningswijzen die andere criteria dan de prijs waarderen;

 • het invoegen van anti-dumping-bepalingen in elk bestek;

 • het vastleggingsbesluit van de aanbestedende overheid, behoorlijk ingevuld evenals de verklaring van de aannemers aan het bestek voegen als bijlage;

 • de "bemiddelaar sociale clausules " raadplegen wanneer een sociale clausule in de opdracht wordt gevoegd teneinde de meest geschikte sociale clausule te bepalen.

In het stadium van het onderzoek van de offertes:

 • het uitvoeren van alle stappen voorzien in het vastleggingsbesluit van de aanbestedende overheid inzake het nazicht van de uitsluitingsbepalingen, de naleving van de kwalitatieve selectiecriteria, het onderzoek van de regelmatigheid van de offertes (met inbegrip van het nazicht van abnormaal lage prijzen), enz.;

 • voor elke inschrijving waarvan de prijzen abnormaal laag blijken, de betrokken inschrijvers ondervragen teneinde zich ervan te vergewissen dat deze lage prijzen niet worden uitgelegd door de niet-naleving van milieu-, sociale of arbeidsrechtelijke verplichtingen die voortvloeien uit het internationaal, Europees en nationaal recht of uit collectieve arbeidsovereenkomsten;

 • het uitsluiten van elke abnormaal lage offerte indien onder meer blijkt dat deze niet voldoet aan de bovenvermelde verplichtingen.

In het stadium van de uitvoering:

 • het uitvoeren van zoveel mogelijk stappen voorzien in de vastleggingsakte van de aanbestedende overheid inzake het nazicht van de documenten die de opdrachtnemer moet voorleggen bij de uitvoering (naleving van de voorwaarden voor onderaanneming, vereisten op het vlak van taal, van huisvesting, van registratiesysteem, enz.) om de invloed van de instrumenten tegen oneerlijke praktijken te maximaliseren;

 • het ter kennis brengen van elk vermoeden van sociale fraude en van elke inbreuk van de sociale en/of fiscale wetgeving aan de bevoegde overheden;

 • het opstellen van een proces-verbaal van onvermogen in geval van een vastgestelde inbreuk en, in voorkomend geval, sanctioneren (toepassing van de bijzondere sancties);

 • en, in geval er een sanctie wordt toegepast, het indienen van een klacht bij de Commissie voor de erkenning van aannemers.

Om te verzekeren dat de middelen ter bestrijding van de sociale dumping in het kader van de opdrachten voor werken in Wallonië worden uitgevoerd, heeft de Waalse Regering een Stuurgroep opgesteld die belast is met de opvolging van de uitwerking van de middelen, van de ontwikkeling en de aanpassing ervan en van de beoordeling van de impact van hun gebruik op de praktijken van de ondernemingen.

Bijgevolg wordt in de omzendbrief aan de Waalse aanbestedende overheden op wie deze omzendbrief gericht is, om op kwartaalbasis via de website marchespublics.responsables@spw.wallonie.be de kopie van het bevel tot aanvang van de werkzaamheden van alle opdrachten die anti-dumpingclausules bevatten door te sturen en/of een samenvattende tabel met de volgende gegevens: de aanbestedende overheid, het voorwerp van de opdracht/lot, het bedrag van de overeenkomst, de onderneming van de opdrachtnemer (naam en ondernemingsnummer).

Photo: The team - CC by 2.0

Valentine de Francquen

door Valentine de Francquen

Gepubliceerd op

Verwante expertise