Een stap dichter bij de erkenning van ecocide als internationale misdaad - MENE TEKEL 2020

Een stap dichter bij de erkenning van ecocide als internationale misdaad

Dit amendement werd ingediend door de groep 'Verts/ALE' en was een aansporing voor de Unie en de lidstaten "om de erkenning van ecocide als internationale misdaad uit hoofde van het Statuut van Rome bij het Internationaal Strafhof te bevorderen".

Dit amendement werd ingediend door de groep 'Verts/ALE' en was een aansporing voor de Unie en de lidstaten "om de erkenning van ecocide als internationale misdaad uit hoofde van het Statuut van Rome bij het Internationaal Strafhof te bevorderen".

'Ecocide' is afgeleid van het Griekse 'οἶκος' (huis) en het Latijnse 'occidere' (doden). De term wordt gebruikt om te verwijzen naar de vernietiging van de ecosystemen, maar heeft voorlopig nog geen juridische definitie.

Het Statuut van Rome, dat in 1998 de basis vormde voor de oprichting van het Internationaal Strafhof, voorziet in de mogelijkheid om de veroorzakers van "wijdverspreide, langdurige en ernstige schade aan het natuurlijk milieu" tijdens oorlogen aansprakelijk te stellen voor hun daden. Voor zover wij weten, werd tot op heden niemand vervolgd op basis van deze bepaling. Het is bijgevolg belangrijk om een reële en veel ruimere toepassing van deze misdaad te bewerkstelligen, met name in tijden van vrede, om een einde te maken aan de straffeloosheid van personen die verantwoordelijk zijn voor ernstige schade aan het milieu.

Ecocide zou moeten worden erkend als een misdaad volgens het internationaal strafrecht, net zoals genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en misdaden van agressie.

Na de stemming van het Europees Parlement is het nu de verantwoordelijkheid van de lidstaten om gestalte te geven aan de term en hem concreet in te vullen.

België pleitte als eerste Europees land voor een uitbreiding van de bevoegdheid van het Internationaal Strafhof en overweegt het concept van ecocide op te nemen in zijn strafrecht.

Op 8 juli 2020 werd er een resolutievoorstel ingediend om ecocide als misdaad op te nemen in het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof en het Belgische strafrecht (Parl. Doc. 55 1429).

Het federaal regeerakkoord van 30 september 2020 stelt dat experten zullen worden geraadpleegd voor advies over de integratie van ecocide in het nieuwe strafwetboek. Op Europees en internationaal vlak zal de regering het nodige onderzoekswerk verrichten en diplomatieke initiatieven nemen om ecocide – het opzettelijk schade toebrengen aan de ecosystemen – in te dijken.

In het licht van milieurampen zoals de explosie van boorplatformen, ongelukken met olietankers, illegale ontbossing of schade aan de biodiversiteit komt die beslissing niks te vroeg. Beschuldigden, sta op.

Photo: MENE TEKEL 2020

Audrey Baeyens

door Audrey Baeyens

Gepubliceerd op

Verwante expertise