Verplichting om sociale clausules op te nemen in bepaalde overheidsopdrachten in Brussel - bDom - CC by 2.0

Verplichting om sociale clausules op te nemen in bepaalde overheidsopdrachten in Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk gewest heeft op 19 juli 2018 een nieuwe omzendbrief uitgevaardigd met het oog op de invoering van sociale clausules in de overheidsopdrachten.

Dergelijke clausules moeten worden opgenomen in de opdrachten voor diensten (> Europese drempel) en de opdrachten voor werken (> € 750.000), op voorwaarde dat de uitvoeringsduur van de werken 60 kalenderdagen of meer bedraagt. Bepaalde uitzonderingen zijn mogelijk mits motivering.

Het blijft uiteraard omgelijk om, in de overheidsopdrachten die niet onder de toepassing vallen van deze verplichting, een of meerdere sociale clausules op te nemen.

De verplichting is van toepassing op alle aanbesteders gewestelijke entiteiten van het Brussels Hoofdstedelijk gewest, m.a.w. de gewestelijke diensten, de autonome bestuursinstellingen van eerste categorie en de autonome bestuursinstellingen van tweede categorie (artikel 2, 2° van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle).

Zoals voorzien in de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de invoeging van sociale clausules in de overheidsopdrachten, zorgt Actiris voor de juridische en technische ondersteuning van de aanbestedende overheden bij het opstellen van de clausules in de bestekken en bij de uitvoering ervan.

Het Gewest stelt, in functie van de beoogde overheidsopdracht, modelclausules voor. Deze clausules zijn terug te vinden op het volgende adres: modelclausules om te downloaden.

Photo: bDom - CC by 2.0

Valentine de Francquen

door Valentine de Francquen

Gepubliceerd op

Verwante expertise