Eindelijk is er een wettelijk kader voor de Warmte - Nico kaiser - CC by 2.0

Eindelijk is er een wettelijk kader voor de Warmte

Op 15 oktober 2020 heeft het Waals Parlement het Decreet betreffende de organisatie van de thermische-energiemarkt en de thermische-energienetten aangenomen.

I. TOEPASSINGSGEBIED

Eindelijk regelt de Waalse wetgever de markt van de belangrijkste energiebron, namelijk warmte in al haar vormen.

Het "thermische" decreet werd op 28 oktober 2020 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en is voornamelijk een omzetting van de richtlijn 2018/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende energie-en van de richtlijn 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

Thermische energie is energie in de vorm van stoom, warm water of gekoelde vloeistoffen, meestal verdeeld vanuit centrale of decentrale productiebronnen via een net van leidingen dat verbonden is met meerdere gebouwen of locaties, voor de verwarming of koeling van ruimten of voor industriële verwarming of koeling, via een operator die eigenaar is van een thermisch-energienet of die over een genotsrecht op dat net beschikt. Net zoals wat geldt voor de wetgevingen inzake "gas" en "elektriciteit", is de leverancier van thermische energie elke natuurlijke of rechtspersoon die thermische energie aan verbruikers verkoopt;

II. HERNIEUWBARE-ENERGIEGEMEENSCHAP

Dit decreet introduceert een grote nieuwigheid binnen de energiesector, namelijk de hernieuwbare-energiegemeenschap. Het gaat om een juridische entiteit:
« a) qui, conformément au droit national applicable, repose sur une participation ouverte et volontaire, est autonome, est effectivement contrôlée par les actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets en matière d'énergie renouvelable auxquels l'entité juridique a souscrit et qu'elle a élaborés;
b) dont les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales, y compris des municipalités;
c) dont l'objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit
. »

III. VERPLICHTE METING

De operator is verplicht metingen uit te voeren via thermische energiemeters die tegen concurrerende prijzen aan de verbruikers worden voorgesteld, volgens de modaliteiten die variëren in functie van de configuratie de gebouwen die aangesloten zijn op het energienet en erdoor worden bediend.

Opgemerkt zij dat de Waalse Regering eisen kan opleggen inzake op afstand leesbare thermische energiemeters die geïnstalleerd moeten worden voor de facturering en de informatie van de verbruiker. Aldus kan de Regering technische eisen stellen aan thermische energiemeters opdat de verbruikers alle facturen en informatie over de facturatie voor hun energieverbruik kosteloos ontvangen. De verbruikers hebben ook vrije toegang tot hun verbruiksgegevens, hetzij op de website van hun leverancier van thermische energie, hetzij op de factuur of in een bijlage bij hun factuur.
De leveranciers stellen op hun website een contacttelefoonnummer en e-mailadres ter beschikking, die de verbruikers op verzoek kunnen gebruiken om de informatie te verkrijgen.

De Regering kan maatregelen treffen om de concurrentie tussen de operatoren te stimuleren zodat dat de kosten voor de individuele bemeteringsdiensten redelijk blijven.
Op de operator rust eveneens een verplichting om informatie te verstrekken aan de eindgebruikers. Aan de eindgebruikers moet de volgende informatie worden verstrekt:
« 1° les données relatives à leur consommation d'énergie thermique;
2° les données de comptage;
3° les données relatives aux performances énergétiques du réseau d'énergie thermique et à la part d'énergie thermique produite à partir de source renouvelable dans le réseau d'énergie thermique
. »

Bovendien moet de operator van het thermische-energienet jaarlijks de volgende informatie doorgeven aan de Administratie:
« 1° Pour tous les réseaux d'énergie thermique :
a) le total de l'énergie primaire consommée et de l'énergie produite en GWh ou MWh;
b) le total de l'énergie consommée sur le réseau, en GWh ou MWh, agrégée à partir des données des consommateurs finaux;
c) la part d'énergie renouvelable, la part d'énergie issue de chaleur fatale et la part d'énergie issue de cogénération de qualité, en % de l'énergie globale produite;
d) la puissance thermique nominale individuelle, en MW, et le combustible de chaque producteur d'énergie raccordé au réseau d'énergie thermique;
e) les différents types de consommateur finaux et leur répartition (part de l'énergie consommée et nombre de raccordement) suivant les 3 catégories suivantes : résidentiel, tertiaire, industrie;
2° En complément, pour les réseaux d'énergie thermique à partir d'une puissance de 200 kW :
a) le total de l'énergie consommée sur le réseau, au niveau de l'injection sur le réseau, dans l'objectif de calculer les pertes en ligne dudit réseaux, en GWh ou MWh;
b) la part de l'énergie produite liée à chaque générateur. »


Het spreekt voor zich dat deze informatieverplichting van de operator van het thermische-energienet en de leverancier van thermische energie plaatsvindt mits naleving van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verbruikers overeenkomstig de geldende wetgeving en de bepalingen van Verordening 2016/679/EU. De operator van het thermische-energienet is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die afkomstig zijn van de door hem verzamelde meter.

IV. AANWIJZING VAN DE OPERATOR EN VAN DE LEVERANCIER EN OPENBARE-DIENSTVERPLICHTINGEN

De Waalse Regering stelt de voorwaarden en modaliteiten vast voor de aanwijzing van een operator van een thermisch-energienet op basis van:
« 1° l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;
2° la capacité du demandeur à rencontrer les besoins des consommateurs;
3° le respect des tâches qui lui sont confiées en vertu du présent décret
. »
De Regering kan ook de voorwaarden en modaliteiten vaststellen voor de aanwijzing van een operator van het thermische-energienet op basis van de betrokkenheid van de burger of de plaatselijke bevolking.

De operator van het thermische- energienet voert de volgende taken uit:
« 1° la gestion, la maintenance, l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins;
2° la gestion technique des flux d'énergie thermique sur le réseau;
3° assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau;
4° la constitution, la conservation et l'actualisation des plans du réseau, de même que l'inventaire des éléments constitutifs du réseau;
5° lors de la planification du développement du réseau, donner la priorité aux mesures d'efficacité énergétique afin d'éviter l'augmentation ou le remplacement de capacités du réseau;
6° la réparation d'interruptions et de pannes dans l'alimentation d'énergie thermique via son réseau;
7° le raccordement, le scellement, le débranchement et le rebranchement des utilisateurs du réseau d'énergie thermique et l'augmentation de la capacité des raccordements à son réseau d'énergie thermique;
8° le comptage des flux d'énergie thermique aux points de livraison des utilisateurs de même que la pose, l'entretien, l'activation et la désactivation des compteurs d'énergie thermique;
9° la fourniture des données de comptage aux fournisseurs d'énergie thermique en vue de la facturation et au consommateur qui en fait la demande;
10° la détection active et le constat de toutes formes de fraude d'énergie et la prise de mesures pour prévenir la fraude d'énergie;
11° la déclaration auprès de l'Administration de son réseau d'énergie thermique et du développement éventuel d'unités de production d'énergie thermique raccordées à ce réseau
. »

Er dient te worden opgemerkt dat de Waalse Regering de operatoren van thermische energienetten openbare-dienstverplichtingen kan opleggen met betrekking tot:
« 1° la fourniture d'informations et la concertation préalable en cas d'interruption des fournitures d'énergie thermique en vue de l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau ainsi que les mesures compensatoires prises en vue de restreindre les dommages d'une interruption;
2° les délais dans lesquels les demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations aux raccordements sont traitées et exécutées;
3° la fourniture d'informations aux demandeurs d'un raccordement au réseau d'énergie thermique;
4° la priorité donnée aux installations de production d'énergie thermique à partir de sources d'énergie renouvelables, de chaleur fatale ou de cogénération de qualité;
5° le traitement de plaintes des demandeurs d'un raccordement au réseau d'énergie thermique;
6° la prise de mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de mauvais paiement et en cas de résiliation de contrat de fourniture.
».

Net zoals wat voorzien is voor de operatoren, stelt de Regering de voorwaarden en modaliteiten vast voor de aanwijzing van een leverancier van thermische energie.

De leverancier van thermische energie voert de volgende taken uit:
« 1° la fourniture d'énergie thermique;
2° la surveillance de l'équilibre pour sa propre fourniture entre l'injection d'énergie thermique et le prélèvement d'énergie thermique par les utilisateurs du réseau;
3° la facturation pour la fourniture d'énergie thermique;
4° l'information relative à la tarification et la facturation de l'énergie thermique;
5° la prise de mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de mauvais paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture;
6° la prise de mesures en cas d'interruption des fournitures d'énergie thermique ainsi que les mesures compensatoires prises en vue de restreindre les dommages d'une interruption;
7° la fourniture des données relatives à la composition du mix énergétique et du bilan CO2 à ses consommateurs
. ».

De Regering kan de leveranciers van thermische energie openbare-dienstverplichtingen opleggen met betrekking tot de regelmatigheid en de kwaliteit van de thermische-energielevering en met betrekking tot de klantendienst:
« 1°) assurer une facturation claire, transparente, non discriminatoire et contrôlable des fournitures d'énergie thermique;
2°) assurer un service efficace de gestion des plaintes;
3° la prise de mesures de nature sociale;
4° la prise de mesures en cas d'interruption des fournitures d'énergie thermique ainsi que les mesures compensatoires prises en vue de restreindre les dommages d'une interruption. »

V. SANCTIE

De operator van het thermische-energienet of de leverancier van thermische energie die dit decreet niet naleeft, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 1.000 tot 100.000 euro.

De Regering wijst de ambtenaren en personeelsleden aan die belast zijn met het toezicht op de naleving van dit decreet.

Photo: Nico kaiser - CC by 2.0

Luc Depré

door Luc Depré

Gepubliceerd op

Verwante expertise