Gezondheid en sociale zekerheid - EQUAL team

Gezondheid en sociale zekerheid

Gezondheid is een kostbaar goed dat ons allemaal raakt. Systemen als een goed werkende sociale zekerheid, die de gezondheid van de burgers veilig stellen, zijn voor veel mensen onmisbaar.

Levenskwaliteit garanderen

De wet- en regelgeving inzake sociale zekerheid en volksgezondheid garandeert een levenskwaliteit die de overheidsinstellingen mee tot stand brengen en laten evolueren. Ook de andere actoren inzake gezondheid en sociale zekerheid dragen hun steentje bij aan dit project.

Wij geven onze cliënten, uit de openbare of de particuliere sector, ruggensteun om ervoor te zorgen dat zij op rechtvaardige, evenwichtige en duurzame wijze een krachtige gezondheidszorg en een doeltreffend socialezekerheidsstelsel kunnen waarborgen.

In dat verband zien wij erop toe dat de almaar talrijker voorschriften die deze sectoren van onze samenleving regelen worden toegepast en verbeterd.

We hanteren die voorschriften elke dag en kunnen onze cliënten daarom bijstand verlenen en hun belangen verdedigen bij eender welke rechtbank, ook het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, het Hof van Justitie van de Europese Unie enz.

Bij EQUAL zijn we ervan overtuigd dat onze interesse voor gezondheid en sociale zekerheid en onze contacten met de betrokkenen ons in staat stellen onze rol als advocaat te vervullen, opdat die voorschriften zinvol zouden zijn en blijven.

Photo: EQUAL team